Drukas resursa adrese: https://zantespsk.lv/pasakumi/5352/zantes_skolas_absolventi_no_19462015g
Drukas datums: 05:08:14 14.06.2024

Zantes skolas absolventi no 1946.-2015.g.

31.10.2017

1946.gada absolventi - Skumpe Velta, Siliņa Ērika, Roķis Zigfrīds, Rācenājs Laimonis, Nulle Kārlis, Nolberga Millija, Lagzdiņš Arnolds, Lauris Kārlis, Lācis Žanis, Ķezbere Karmenīte, Kurmelava Mirdza, Kroiča Staņislava, Gelba Aina, Gržibovskis Jānis, Grīnhofa Maiga, Gorenko Broņislava, Gardovičs Eduards, Eniņš Guntis, Dravnieks Dzintars, Dišlers Jānis, Caune Didžus, Buivids Arvīds, Bogdanova Vēra, Bērziņa Biruta.

1947. gada absolventi 7.klase - Āboliņa Aina, Bricis Broņislavs, Dambergs Tobijs, Einbergs Ģirts, Forša Lilija, Gardoviča Jadviga, Gržibovska Viktorija, Jaungaile Albīne, Jākobsons Visvaldis, Kālis Voldemārs, Krūtaine Lilija, Ķenkare Ērika, Lasis Aivars, Miķelsone Nellija, Rieskta Austra, Rosicka Janīna, Rozenfelde Dzidra, Rūsis Kārlis, Siliņš Paulis, Skumpe Valija, Zoldners Arturs.

1948.gada absolventi - Āboliņš Imants, Bekmanis Imants, Bruce Maija, Cinis Edmunds, Daugule Inta, Grīnhofa Milda, Krauze Ilma, Kreceris Gunārs, Lase Rita, Lauva Gunārs, Liepiņa Mirdza, Ose Milda, Pirksts Visvaldis, Saulīte Velta, Skrebe Marija, Ziņģe Milda.

1949.gada absolventi - Bērziņa Tālija, Fībiga Lilija, Frice Ilga, Gaile Aina, Heidingere Astra, Indriksons Jānis, Kaļķe Amālija, Kreceris Ilmārs, Lauva Zenta, Lisovska Sofija, Nadziņa Rita, Nadziņš Gunārs, Neimanis Dainis, Rezevska Elga, Roķe Rita, Rozentāle Velta, Rosickis Žeņislavs, Salmiņa Ilga, Siliņa Aina, Stivriņš Donāts, Streistermane Irēna, Zoldners Miervaldis.

1950.gada absolventi - Budreika Vitauts, Feldmane Guna, Grīvīte Biruta, Gurska Vera, Javnišs Jānis, Krauze Ausma, Krūziņa Ausma, Lauris Jānis, Levicka Mirdza, Matroze Ērika, Pelīte Ilmārs, Rorbachs Uldis, Rorbachs Žanis, Viņķis Ilgonis.

 1951. gada absolventi -Biedris Valentīns, Buko Viktors, Feldmanis Vairis, Ivzāns Laimonis, Koroševskis Jānis, Ķenkare Rita, Lasis Guntis, Matrozis Gunārs, Nulle Egils, Putāne Lūcija, Putāne Veronika, Skumpe Aina, Sproģis Voldemars, Sproģe Agita, Strautniece Daina, Tīrā Daile, Vinniņš Ilgvars, Ziņģis Marģeris.

 1952. gada absolventi - Āboliņš Ervīns, Bekmanis Jānis, Bruce Vēsma, Buko Emilija, Cīrule Ausma, Eversons Laimvaldis, Fībigs Imants, Gržibovska Valentīna, Heidingere Vilma, Immermanis Edmunds, Javniša Anna, Katkovskis Andrejs, Kāle Maija, Krauze Livija, Krūmiņa Aina, Koroševska Antoņina, Levicka Laima, Ločmelis Anatolijs, Māliņš Aleksandrs, Pelīte Vija, Pirksta Dzidra, Podniece Irma, Podniece Mudīte, Radziņa Velta, Roķe Velta, Rosicka Broņislava, Rudzīte Aija, Rūsis Guntis, Siliņš Visvaldis, Tīsmane Dzidra, Vīnakmene Ārija, Vīnakmene Ērika,   Zichmane Lilita, Zoldnera Maira.

 1953.gada absolventi - Blumberga Vizma, Buko Vilis, Čudere Biruta, Eversone Velta, Gaile Biruta, Gailis Elmars, Joņina Viktorija, Olševska Valija, Pēpulis Juris, Plotko Jānis, Gržibovska Alise, Rosicka Anna, Skrabis Edgars, Strauss Ilgonis, Rakovska Māra, Vaivode Emīlija, Valdmane Inta, Vilmanis Jānis, Grima Merija, Rorbacha Tusnelda, Jegorska Valentina, Bērziņa Daina.

 1954.gada absolventi - Bērziņa Biruta, Birģelis Andris, Bitāne Irēna, Cīrule Melita, Dēze Velta, Gardovičs Alberts, Gardovičs Teodors, Grieze Kārlis, Grīnberga Vija, Jegorova Tamāra, Kālis Ilmārs, Lipsta Silvija, Livdāne Biruta, Mortukāne Rita, Švāns Arnolds, Umpane Ināra, Vēgnere Milda, Vīnakmene Rita, Zoldnere Sarmīte.

1955.gada absolventi - Bekmane Zigrida, Beseris Māris, Bitāne Velta, Bierande Aija, Gūtmane Zelma, Javniša Vēra, Kļaviņš Edmunds, Komuls Edvards, Krauze Ilga, Lase Rasma, Lācis Valdemārs, Obricka Fraņa, Rosickis Romāns, Rūsis Jānis, Saulīte Biruta, Skaparoviča Aisma, Skadiņa Dace, Vasermane Līga, Zudrags Ivars, Zūkure Vilma.

1956. gada absolventi - Beķere Ilga, Bruzgule Zinaida, Dembovskis Pēteris, Duka Jānis, Feldmane Vija, Gailis Jānis, Grieze Andris, Ķenkare Rita, Lasmane Livija, Līdaks Haralds, Rācenāja Biruta, Rosickis Česlavs, Rudeviča Biruta, Siļiņēviča Veronika, Sviķis Ēriks, Šmelde Lauma, Švāns Roberts, Valdavs Māris, Vasermanis Uldis, Vēvere Lilija, Vilmanis Reinis, Zudrags Jānis, Fiņķis Imants, Irbe Biruta, Jurganovskis Kārlis, Korotkijs Arnolds, Ķenkars Arvīds, Zonberga Rita.

1957.gada absolventi - Bērziņa Irēna, Gaile Lilita, Garoziņa Marta, Graudaka Rita, Ivzāns Aldis, Jēce Rasma, Jēcis Kārlis, Korotkija Maruta, Kāle Mirdza, Kļaviņš Jānis, Krauze Raimonds, Matisone Zigrīda, Neimanis Andris, Neimanis Imants, Pelīte Laimonis, Siliņš Elmārs, Skrebs Broņislavs, Sudmalis Jānis, Špērs Vilnis, Zvirbulis Valdis.

1957.gada 1.vidusskolas izlaiduma absolventi - Āboliņš Ervīns, Blumberga Vizma, Bruce Vēsma, Buko Vilis, Grima Mērija, Grinhofa Māra, Javniša Anna, Joņina Viktorija, Kāle Maija, Kļaviņš Antons, Kunkule Laima, Ķezbere Emīlija, Pēpulis Juris, Pirksta Dzidra, Plaude Elza, Plotko Jānis, Priede Aina, Putāne Anna, Radziņa Velta, Rorbacha Tusnelda, Rudzīte Aija, Skrabis Edvards, Vītoliņš Jānis, Zichmane Anna, Žurovska Milda.

1958.gada absolventi – Andersone Ārija, Andersone Inese, Birģelis Armils, Blumberga Dzidra, Cīrule Irena, Feldmanis Valters, Feldmanis Ilmars, Gaile Ināra, Gērmanis Dainis, Iceniete Rasma, Kauliņa Raina, Krūmiņa Zigrida, Ķenkare Velta, Lisovska Lidija, Obricka Regīna, Rācenāja Aina, Siļiņēviča Anna, Šenfelds Ojara, Timofejeva Ilze, Valdmanis Guntis, Vasermane Ilga, Zarāne Getrude, Zvirbule Līga, Žurovska Marija, Graudiņš Gunārs, Baltiņš Ivars. 

1958.gada 2. vidusskolas izlaiduma absolventi - Cīrule Melita, Dēze Velta, Ēvalds Edvīns, Feldmane Aina, Gardovičs Teodors, Jomerte Mudīte, Gerasimovs Viktors, Līdaks Jūlijs, Rasiņš Roberts, Tūce Nelija, Upmane Ināra, Upesjure Irēna, Zoldnere Sarmīte, Konrāde  Maija, Rezevska Zenta, Kālis Ilmārs, Burkevics Uldis, Gardovičs Alberts, Cinis Alvis, Mortukāne Rita, Krūmiņa Ilga.

1959.gada absolventi - Baumeistare Inta, Evarsone Vija, Fiņķe Sarmīte, Grīnbergs Laimonis, Iceniete Rūta, Karplis Imants, Kļaviņa Irēna, Linde Edvīns, Lisovskis Eduards, Mortukāne Elfrīda, Olševska Velga, Putniņš Alberts, Sviķis Alvis, Vīndedzis Arnis, Stanovskis Teodors, Lācis Andris, Bērziņa Astrīda, Gržibovskis Vladislavs, Javnišs Roberts.

 1959. gada 3.vidusskolas izlaiduma absolventi - Beseris Māris, Bērziņa Sarma, Dziļuma Gunta, Kļaviņš Edmunds, Komuls Edmunds, Krauze Ilga, Lase Rasma, Lācis Valdemārs, Saulīte Biruta, Skadiņa Dace, Zudrags Ivars, Zvinele Ilze, Ulmanis Māris.

 1960. gada absolventi - Bergmanis Ojars, Buivids Edgars, Fiņķis Mārtiņš, Grinhofa Marija, Jansons Jānis, Katkovskis Juris, Kļaviņa Vera, Koroševskis Antons, Linde Dace, Mucenieks Gunārs, Plečs Imants, Saulīte Silvija, Siļiņēviča Geņa, Špērs Alfreds, Vegnere Biruta,  Zudraga Dzidra.

1960.gada 4.vidusskolas izlaiduma absolventi - Alksne Ausma, Fiņķis Imants, Kaunese Irina, Mucenieks Marģers, Rācenāja Biruta, Siliņš Visvaldis, Siļiņēviča Veronika, Šmelde Lauma, Vasermanis Uldis, Vārliņa Aira, Vārpiņš Juris, Vēvere Lilija, Zudrags Jānis.   

1961. gada absolventi - Fiņķis Jānis, Korpe Lija, Valdmane Māra, Vilmanis Jānis, Stūrīte Irma, Šenfelds Ainis, Gailis Kārlis, Čudere Skaidrīte, Graudiņš Alvis, Kaudze Dzintra, Kokina Lilija, Čudere Dzidra, Lisovska Marija, Linde Andris.

1961. gada 5.vidusskolas izlaiduma absolventi - Andersone Rasma, Birznieks Indulis, Burkēvica Aina, Dumpis Vilnis, Feldmane Vija, Gaile Lilita, Griķe Valija, Jēce Rasma, Kāle Mirdza, Kļaviņš Jānis, Krauze Raimonds, Neimanis Imants, Pelīte Laimonis, Rasa Guna, Raudzeps Andris, Skubs Broņislavs, Sudmalis Jānis, Vārpiņa Rudīte, Vītoliņa Ausma, Špērs Vilnis.

1962. gada 6. vidusskolas izlaiduma absolventi - Blumberga Dzidra, Freimanis Ilmārs, Griķe Marija, Kupše Viesturs, Ķenkare Velta, Lisovska Lidija, Rācenāja Aina, Siļiņēviča Anna, Timofejeva Ilze, Vasermane Anta, Finkenšteins Osvalds, Kolosovskis Juris.

1963.gada absolventi - Blumbergs Jānis, Brucis Ilgvars, Graudiņa Līvija, Iceniete Ligita, Kļaviņš Valdis, Karotkija Aina, Korpe Lija, Sviķis Jānis, Šmelds Ivars, Vēvere Vēra, Irbe Biruta.

1963.gada 7.vidusskolas izlaiduma absolventi - Birģele Dzintra, Čunka Andris, Dreimane Emma, Evarsone Vija, Fiņķe Sarmīte, Grinbergs Laimonis, Iceniete Rūta, Kalniņa Anda, Kalvāne Rita, Karale Rita, Kļaviņa Irēna, Linde Edvīns, Lisovskis Eduards, Lūse Rūta, Riekstiņa Vija, Rozenberga Ruta, Andersone Ārija, Ēvele Līgonis, Kļaviņš Antons.

1964.gada absolventi - Blumbergs Osvalds, Cīrule Dzidra, Fiņķis Uldis, Ivzāne Ilze, Īstenais Uldis, Jākobsons Aldis, Kaudze Rūdolfs, Konrāds Vilnis, Novicka Sniedze, Paegle Skaidrīte, Pocius Antons, Podāne Ārija, Saulītis Norītis, Stūrītis Edvards, Šmaukstele Livija, Vārpa Edgars, Zudraga Velta, Koroševskis Ēvalds, Garoziņa Mārīte.

1965. gada absolventi - Bērziņš Armīns, Daunīte Antonija, Hremenkina Ausma, Ivanova Anita, Ivanova Vija, Koroševskis Aivars, Lāce Dzintra, Melderis Ivars, Podāne Ērika, Šmelde Astrīda, Šmelde Skaidrīte, Ulmane Inta.

1966.gada absolventi - Baumane Silvija, Beķere Velta, Fiņķe Vizma, Grošteins Juris, Kaudze Gaida, Korps Andis, Krauze Dainis, Krūmiņa Lauma, Melderis Jānis, Oliņa Vija, Pociuse Juze, Rutkovskis Kārlis, Pocius Staņislavs, Icenietis Ilmārs, Stūrītis Viktors.

1967. gada absolventi - Balčūns Vitauts, Blumberga Skaidrīte, Dobkevičs Imants, Grošteins Jānis, Karotkija Rasma, Kaudze Ilga, Mortukāne Aiva, Neimane Smaida, Oliņa Indra, Pūpola Ruta, Radziņš Aivars, Šmaukstelis Gunārs, Ulmane Inese, Ulmanis Aivars.

1968. gada absolventi - Bondarenoks Osvalds, Ivanovs Andris, Ivanova Elita, Ivzāns Arvīds, Jucēvičiute Madesta, Kanbergs Viesturs, Pļaviņš Edmunds, Leiduma Ināra, Osis Āris, Rutkovkis Ilmārs, Skrūzkalns Vilnis, Tilgāle Anita.

1969. gada absolventi - Beķere Inta, Beseris Edvīns, Ivzāne Aina, Kokina Maiga, Kukulītis Arnolds, Lācis Pēteris, Līdaks Modris, Neimanis Elmārs, Osis Oskars, Pocius Rimis, Pūpols Zigurds, Samsone Silvija, Starte Aldona, Staško Jānis, Tilgale Gunta, Tropiņš Uldis, Viļums Viesturs, Vunderliha Ailona, Zūkure Smaida, Babovika Silvija.

1970. gada absolventi - Cine Agrita, Daunīte Silvija, Dobkeviča Dainuvīte, Evarsons Agris, Feldmanis Oskars, Fiņķe Antra, Frīdentāls Aivars, Ivanovs Aivars, Kačevska Pārsla, Klanbergs Artūrs, Liekniņa Lija, Lipene Ināra, Lisovskis Voldemārs, Meldere Mairita, Mucenieks Juris, Ņukša Lūcija, Petrovskis Laimonis, Radvila Daina, Upmane Gunta, Žundo Ilmārs.

1971. gada absolventi - Beseris Imants, Beseris Ojārs, Bitenieks Tālis, Blumberga Arita, Ceplītis Dainis, Evarsone Velda, Ginters Alvis, Krūziņa Agra, Kukulīte Astra, Lisovska Lilita, Lisovska Lolita, Līdaks Irvalds, Muceniece Lita, Steķis Oskars, Šmaukstele Ruta, Štāle Juta, Turks Valdis, Vulis Helmuts, Žakatova Vera, Zemnieks Dainis.

1972. gada absolventi - Evarsone Aira, Feldmanis Dainis, Fiņķis Vairis, Ivanovs Maigonis, Koroševskis Aivars, Leidums Aivars, Neimanis Miervaldis, Osis Ojārs, Radziņš Imants, Rudevics Juris, Upmane Jautrīte.

1973. gada absolventi - Buks Mārtiņš, Evarsons Guntars, Gerasimovs Juris, Gulbis Gints, Kanbergs Ainārs, Kasparoviča Irēna, Krūtainis Agris, Muižniece Nargisa, Neimanis Oskars, Obricka Vija, Podāns Andris, Radvila Silvija, Štāls Jānis, Vule Ināra, Zamberga Ināra, Galanders Ilgonis, Zūkurs Jānis.

1974. gada absolventi - Buks Jānis, Daunītis Dainis, Evarsons Ilmārs, Evarsons Raitis, Kronbergs Ilgvars, Krūziņš Austris, Liepiņš Harijs, Oliņš Ainārs, Plotko Dainis, Plaude Ojārs, Radziņš Jānis, Staško Ēriks, Grīslis Uldis.

1975. gada absolventi - Buks Andris, Bindule Tatjana, Dzirkalis Harijs, Eversone Gunita, Grīnhofa Sandra, Karple Dace, Katlapa Gunta, Rutkovskis Einārs, Zamberga Mārīte, Šaripo Mirdza, Saulītis Māris, Šmakovs Valērijs.

1976. gada absolventi - Ābele Dace, Beķeris Andris, Bērziņa Sandra, Buka Anita, Butkēvica Sandra, Ēdolfa Gunita, Grīslis Andris, Lācis Ivars, Mazjānis Aivars, Muižniece Sandra, Ose Gunta, Rutkovskis Gunārs, Saulīte Inta, Ulmane Mārīte, Volkova Ina, Žaromskite Nijole.

1977. gada absolventi - Daiga Heidingere, Kasparovičs Arvīds, Kraučuks Aleksandrs, Liepiņa Lauma, Lipena Inta, Mozule Cilda, Neibauere Sandra, Ose Vizma, Plotko Edgars, Rūsis Dzintars, Stivriņš Dainis, Radvils Arnis.

1978. gada absolventi - Feldberga Antra, Kalnarājs Valentīns, Kāposta Daina, Kraučuka Svetlana, Kristholds Māris, Līdaks Gints, Plaude Inese, Olševska Antra, Šlēgeris Arvīds, Švāne Inita, Tautkevičaite Virgīnija.

1979. gada absolventi - Ābele Andris, Dišlers Aivars, Eversone Mārīte, Feldbergs Edmunds, Gerasimovs Jānis, Grīnhofa Sarmīte, Horsts Vilnis, Ivanovs Guntars, Kronberga Aisma, Liepiņš Agris, Nabačis Romas, Obrickis Viktors, Ulmane Andrīte, Zambergs Ojārs, Lukša Anita.

1980. gada absolventi - Buka Ērika, Kasparovičs Ričards, Oļševska Vineta, Osis Dzintars, Osis Ivars, Stivriņš Ilmārs, Tautkēviča Valija.

1981. gada absolventi - Dēze Anita, Fībigs Ainars, Glodens Romualds, Grīslis Jānis, Gruze Sana, Henzele Inita, Kalnarāja Astra, Montvila Inese, Rosickis Gunārs, Runka Ints, Staško Ivars, Zambergs Maigonis.

1982. gada absolventi - Gailis Andris, Kalnarājs Valdis, Kreicberga Zaiga, Olševska Julita, Paškēviča Lida, Pole Vineta, Rudakova Elita, Rūse Dace.

1983.gada absolventi - Baumanis Guntars, Gailis Juris, Klūga Guntis, Liepiņa Ineta, Petraitis Rihards, Stepensis Inese, Stivriņš Ivars.

1984. gada absolventi - Arāja Venta, Bērziņš Uģis, Harabadze Andris, Heidingers Dainis, Mortukāne Kristīne, Paškeviča Sanita, Petraitis Jāzeps, Šmelds Agris, Tomošaitīte Iveta, Ulmane Saulcerīte, Zuļķe Laila.

1985. gada absolventi - Bērziņš Aigars, Butkevičs Aldis, Butkevičs Andis, Dišlers Spodris, Graudiņa Laila, Henzelis Ivars, Kokins Guntars, Koroševskis Ivars, Rosickis Viesturs, Sausserdis Edgars, Šmelds Aigars, Volodkevičs Verners.

1986. gada absolventi - Bučjus Dzintars, Dišlers Normunds, Krauze Dzintars, Kravčuka Nadežda, Poška Aiga, Saulīte Inga, Siliņš Ziedonis.

1987. gada absolventi - Balsere Vita, Evašvili Kristīne, Lazdāne Līga, Motuzas Sauļus, Rauze Olga, Rosickis Andris, Sausserde Linda, Savva Juris, Sermole Velga, Šmaukstele Sarmīte.

1988. gada absolventi - Andreca Dace, Aukmanis Agris, Dēze Daira, Kasparoviča Aiga, Kasparovičs Aivis, Kravčuks Anatolijs, Putāns Uģis, Tautkevičs Romāns, Smilga Mārīte, Volodkeviča Vineta.

1989. gada absolventi - Rubenis Guntars, Sausserdis Egīls.

1990. gada absolventi - Brucis Jānis, Buta Romāns, Dišlers Aigars, Grošteina Andra, Kravčuka Iveta, Smilga Rudīte, Stola Irēna, Šmaukstele Judīte, Upmanis Ģirts, Žurovska Ilva.

1991. gada absolventi - Bučjus Lauris, Glodenis Mareks, Jaunzemis Kaspars, Kodols Agris, Lācis Edijs, Mortukāne Ieva, Sadovičs Valdis, Šmelds Raitis, Šmits Raitis, Timoškins Māris.

1992. gada absolventi - Andreca Gunta, Beķere Inga, Dišlere Inga, Kārkliņa Solvita, Kodols Juris, Rorbaha Indra, Stola Inese, Upmane Baiba.

1993.gada absolventi - Arta Eversone, Mārtiņš Kasparovičs, Ivo Krampītis, Liene Malkoviča, Dainis Siliņš.

1994.gada absolventi - Aiva Beķere, Ilgvars Granapskis, Liena Grošteina, Sigita Korņējeva, Arnis Sadovičs, Inga Stola, Inita Strausa.

1995.gada absolventi - Anda Krastiņa, Uģis Oliņš, Uldis Oliņš, Krišjānis Trumpe, Gunita Strausa, Diāna Šteinberga, Māra Volodkēviča.

1996. gada absolventi - Kristaps Eversons, Baiba Granapska, Zane Grošteina, Ligita Indriksone, Raitis Kodols, Ivo Korņejevs, Egija Lāce, Inta Neiciniece, Aivis Pušmucāns, Kaspars Putāns, Arnis Sprukts, Kitija Šmite, Raitis Timoškins.

1997. gada absolventi - Valērijs Buta, Vitālijs Buta, Raimonds Dižbite, Evita Feldmane, Aigars Feldmanis, Kristaps Jēcis, Gatis Krastiņš, Sanita Līdaka.

1998. gada absolventi - Gunita Deķe, Toms Grīslis, Jana Jautiķe, Linda Līdaka, Valerijs Mihailovs, Miks Miķelsons, Rūdis Neicinieks, Kristīne Oliņa, Normunds Sadovičs, Vita Sprukte, Sanita Zonberga.

1999. gada absolventi - Gunita Gulbe, Dairis Gulbis, Agnese Kasparoviča, Jānis Krampītis, Mārcis Miķelsons, Sandis Oliņš, Agnis Plotko, Gundega Rone, Evita Saulīte, Zanda Volodkeviča, Gita Zonberga, Sigita Zonberga.

2000. gada absolventi - Beķere Dace, Brujeva Inese, Laurinaitis Gatis, Millers Jānis, Rudakova Ieva, Rudakova Irīna, Rūsis Arvis, Sametis Edmunds, Šulca Baiba.

2001. gada absolventi - Afļitunovs Igors, Apse Mārtiņš, Bumbulis Jānis, Feldmanis Mārtiņš, Feldmanis Nauris, Grošteins Jānis, Janberga Agija, Līdaka Dace, Mihailova Oksana, Oliņš Kaspars, Pušmucāns Intars, Rone Teiksma, Saulītis Raivis, Skoriks Dmitrijs.

2002. gada absolventi - Bilavs Jānis, Brīvere Marika, Ērglis Dāvis, Gailis Varis, Grīslis Kaspars, Kalniņa Inga, Krūtainis Artūrs, Motuzs Artis, Plotko Sandis, Rūse Anete, Šteinbergs Toms, Ulmane Elīna, Uss Ivo.

2003. gada absolventi - Indra Gaile, Liene Gerasimova, Līga Grundmane, Ģirts Lipenis, Madara Motuza, Laura Plotko, Kristīne Rone, Oļegs Severjuhins, Ādams Skoriks, Fjodors Skoriks.

2004. gada absolventi - Apse Artūrs, Bertašus Līna, Dēze Arnis, Evarsons Kristians, Fībiga Liene, Kronbergs Aigars, Mihailovs Almands, Neimane Lelde, Plotko Mairis, Untiķis Sanita, Uss Signija.

2005. gada absolventi - Brīvers Oskars, Bumbulis Uldis, Dēze Andis, Gaile Marta, Gerasimova Signe, Ozola Lāsma, Sprukte Linda, Puriņš Māris, Staško Egita, Uss Ilgmārs.

2006.gada absolventi - Gaile Ieva, Gerasimovs Oskars, Heidingere Aija, Ķelpe Kintija, Martimijanovs Artūrs, Mihailovs Arvils, Neimane Dace, Račko Edgars, Račko Kristīne, Ronis Jānis, Sjanits Sandis, Zambergs Aivars.

2007. gada absolventi - Sanda Brujeva, Maija Dišlere, Aigars Feteris, Zane Tiltiņa, Edgars Mihailovs, Kristīne Plotko, Ance Puriņa, Andis Rasa, Katerīna Skorika, Kristīne Šulca.

2008. gada absolventi - Biļūns Toms, Freimane Madara, Henzele Linda, Mihailova Renāte, Polis Oskars, Rasa Santa, Sausserdis Salvis, Līga Severjuhina, Sjanits Andis, Šmelde Aira, Tarbuna Sintija.

2009. gada absolventi - Feteris Armīns, Fībiga Anta, Fībiga Baiba, Heidingere Maira, Kaļinka Monta, Kālis Jānis, Krancmane Laima, Ķelpe Agija, Lazdāns Artis, Motuzs Nauris, Račko Diāna, Rosicka Maija, Sausserdis Kristaps, Semjonovs Tomass, Vrobļevska Kristīne, Zamberga Ilze.

2010. gada absolventi - Dišlers Gundars, Gerasimovs Emīls, Lisinskis Mārtiņš, Martimijanovs Aigars, Poškus Uldis, Račko Karīna, Uss Krišs.

2011. gada absolventi - Bezdelīga Agrita, Bučjus Ingars, Elksnītis Klāvs, Gerasimova Gita, Lisinskis Kristaps, Rasa Anta, Sadoha Oskars, Šulcs Imants, Todlebens Edgars 

2012. gada absolventi - Ērglis Gustavs, Ieviņš Raivis, Kuzņecova Kitija, Kuzņecova Ksenija, Krišs Dāvids Labsvārds, Poškus Mārtiņš, Šulca Līga, Todlebens Edvīns. 

2013. gada absolventi - Fridrihsons Gints, Ieviņš Ēriks, Jasmonts Dzintars, Simsone Vineta, Smilga Kristīne, Zonberga Iluta. 

2014. gada absolventi - Dakša Jana, Ērglis Ansis, Krūmiņa Monta, Lisinska Agita, Pocius Reinis, Rācenis Niks, Rosickis Renārs, Šmelde Klinta, Upenieks Haralds, Veiss Haralds, Vilciņa Lāsma.   

2015.gada absolventi - Aleksejs Demidovs, Alīna Kužma, Amanda Ieviņa, Samanta Pociusa, Agita Klopšteina, Renārs Savva

1946_g.jpg1947_g.jpg1948_g.jpg1950_g.jpg1951_g.jpg1954_g.jpg1955_g.jpg1956_g.jpg1957_g.jpg1957_g_1_vsk.jpg1958_g.jpg1958_g_2_vsk.jpg1959_g.jpg1959_g_3_vsk.jpg1960_g.jpg1960_g_4_vsk.jpg1961_g.jpg1961_g_5_vsk.jpg1962_g_6_vsk.jpg1963_g.jpg1963_g_7_vsk.jpg1964_g.jpg1965_g.jpg1966_g.jpg1967_g.jpg1968_g.jpg1969_g.jpg1970_g.jpg1971_g.jpg1972_g.jpg1973_g.jpg1974_g.jpg1975_g.jpg1976_g.jpg1977_g.jpg1978_g.jpg1979_g.jpg1980_g.jpg1981_g.jpg1982_g.jpg1983_g.jpg1984_g.jpg1985_g.jpg1986_g.jpg1987_g.jpg1988_g.jpg1989_g_egils.jpg1990_g.jpg1991_g.jpg1992_g.jpg1993_g.jpg1994_g.jpg1995_g.jpg1996_g.jpg1997_g.jpg1998_g.jpg1999_g.jpg2000_g.jpg2001_g.jpg2002_g.jpg2003_g.jpg2004_g.jpg2005_g.jpg2006_g.jpg2007_g.jpg2008_g.jpg2009_g.jpg2010_g.jpg2011_g.jpg2013_g.jpg2012_g.jpg2014_g.jpg2015_g.jpg19029216_1502130156511025_6880698171301027340_n.jpg2016_gada_absolventi.jpgimg_20180617_wa0000.jpg