PuMPuRS kursi

03.06.2020

img_20200603_wa0000.jpg

2.-3.06.2020 Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotājiem notika kursi „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kuros iepazinās ar 3 moduļiem.

Kursu mērķis bija  veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

 

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai (4h).

Kurā uzzināja :

- kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

- kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki pilnveidoja prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem

un uzzināja:

- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprināja  zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un saturiski  uzzināja:

- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

Skolotāji klausījās , diskutēja, analizēja situācijas kopā ar brīnišķīgu lektoru  Aivaru Dresmani.

<>


Jaunākās galerijas