Lapas karte

Pumpurs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” veiksmīgi turpinās skolā.


2020./2021. m.g.  27 izglītojamie iesaistījušies projektā. Priecē tas ,ka  nereti palīdzību lūdz paši jaunieši, jo saprot, ka nepieciešama palīdzība.Izglītojamie kļuvuši drosmīgāki, pašpietiekamāki, nebaidās vērsties pēc padoma un sadarboties.Arī attālināto mācību laikā notiek individuālās konsultācijas pēc saskaņota grafika.

PuMPuRS kursi

03.06.2020

img_20200603_wa0000.jpg

2.-3.06.2020 Kandavas novada Zantes pamatskolas skolotājiem notika kursi „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kuros iepazinās ar 3 moduļiem.

Kursu mērķis bija  veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

 

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai (4h).

Kurā uzzināja :

- kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

- kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki pilnveidoja prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem

un uzzināja:

- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprināja  zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un saturiski  uzzināja:

- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

Skolotāji klausījās , diskutēja, analizēja situācijas kopā ar brīnišķīgu lektoru  Aivaru Dresmani.

Projekts "Pumpurs"

06.01.2020

pumpurs1.jpg

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Arī Kandavas novada Zantes pamatskolas piedalās šajā projektā.

<>


Jaunākās galerijas