Skolas vides kodekss22.02.2017

Skolnieks nāk uz skolu braši,

Kājām, braucamrīku ašu.

 Ne tas dūmo,  ne tas kvēpo,

Darbojas uz savu spēku.

Vidi nepiesārņo tas,

Toties veselību dod!

 

Veselība jauka lieta,

Svarīga tai dzīvē vieta.

Sportot, vingrot -

Vai tas grūti?

Tā tu sevi vairāk rūdi.

Svaigā gaisā būt ir labi,

Vējš un saule glāsta abi!

 

Atkritumi ir aiz žoga,

Es tos redzu caur logu.

Visi tie mēsli,

Visiem tārpiem krēsli.

 

Mani tas dusmo,

Un arī iedvesmo.

Es visu savācu-jauki,

Tagad tur ir tīri lauki!

printēt

Ekopadomes sastāvs:26.01.2017

vārds uzvārds

amats/klase

Kristīne Elksnīte

skolas direktore

Zaiga Puriņa

skolas EKO darbs vadītāja

Elita Ose

mācību pārzine un sociālais pedagogs

Laila Šaicane

sporta sk.

Antra Grundmane

1.kl. audz.

Daiga Poška

2.kl. audz.

Sintija Kļava

6.kl.audz.

Anita Gaile

8.kl. audz.

Jānis Kālis

Zantes pag.pārvaldes vadītājs

Daina Eversone

ārsta palīgs

Kārlis Ērglis

vecāku pad.

Dace Roze

vecāku pad.

Anda Besere

vecāku pad.

Niks Brīvers

8.kl.pasākumu org.

Arkādijs Mihailovs

7.kl.

Maija Puškina

6.kl pasākumu org.

Gunita Pole

9.kl.pasākumu org.

Daina Krūmiņa

8.kl.priekšsēdētāja vietniece

Elīza Oliņa

5.kl.protokoliste

Beāte Dišlere

skolēnu EKOpadomes priekšsēdētāja

Liene Dišlere

skolas tehniskais darbinieks

Aigars Dišlers

skolas saimnieks un autobusa šoferis

Gunita Sprukte

skola stehniskais darbinieks

printēt

Pārskats par Skolēnu pašpārvaldes darbu 2015./2016.māc.g.22.11.2016

(vēlams aizpildīt Skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem)

1.       Skolas nosaukums - Kandavas novada Zantes pamatskola

 

2.       Dalībnieku skaits un vecuma grupas, kuras darbojas SP – prezidents (9.kl.), viceprezidents (9.kl.), sekretārs un protokolists (9.kl.), kultorgs (2skolēni 9.kl. un 5.kl.), sporta metodiķis ( 2skolēni 9.kl. un 6.kl.), sabiedrisko attiecību speciālists ( 3 skolēni no 9.kl. un 7.kl.), fotogrāfs – prese (2 skolēni no 8.kl.), EKO programmas līderi (3 skolēni no 5.kl. un 6.kl.)

________________________________________________________________________

 

3.       Pašpārvaldes struktūra, SP vadītājs – prezidents: Signe Petrova

 

4.       Prezentācijas materiāli (skolas avīze, bukleti) – skolas mājaslapa : zantespsk.lv, interaktīvais ziņojuma dēlis;  2x gadā informatīvais buklets;

________________________________________________________________________

 

5.       Galvenās aktivitātes māc. gada garumā : 1) Latviešu kinofilmu vakars ; 2) Ēnu dienas novadā; 3) riteņbraucēju apliecību kārtošana; 4) Solistu konkursa vadīšana “kukaiņu festivāls - 2016”; 5) akcijas “labie darbi skolai” (talkas, makulatūras vākšana, bojāto elektro preču vākšana, nodošana, meža dienas, latvisko tradīciju iedzīvināšana);

________________________________________________________________________

 

6.       Jaunievedumi šajā māc. gadā: 1. Skolēnu drošība – riteņbraucēju apliecību iegūšana;

2. Jauno ugunsdzēsēju starti starptautiskajās sacensībās “ Brašais ugunsdzēsējs - 2016”

 

7.       Sadarbība ar skolas vadību/pašvaldību: atjaunota un veikti uzlabojumi vecā kultūras nama telpā brīvā laika pavadīšanai jauniešiem, florbola spēlēšanai;

 

8.       Sadarbība ar citām izglītības iestādēm/organizācijām/jauniešu klubiem: EKO skolu programmu ietvaros organizēts draudzības pasākums ar Saldus Cieceres skolas jauniešiem;

________________________________________________________________________

 

9.       Starptautiskā sadarbība (projekti, konkursi) 

__________________________________________________________________________

 

10.   Dalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos: MAXSIMA rīkotā akcija “Es savai skolai”

__________________________________________________________________________

 

11.   Skolēnu pašpārvaldes skolotājs-konsultants  2015./2016. māc. gadā

Skolotāja: Elita Ose

SP dalībnieka vārds, uzvārds

Skolēnu pašpārvaldes darba raksturojums

·         S.Petrova

·         L.Besere

·         A.Bērziņš

·         M.Ērglis

: Ļoti nozīmīgs gads – esmu nominēta par Gada jaunieti;

: Man izdevās noorganizēt labu kino vakaru skolā;

: skolēnu vadītie pasākumi ir daudz interesantāki, tā solistu konkursā pārtapu par kukaini;

: Mums tagad ir kur spēlēt florbolu; Paldies pašvaldībai!

printēt

Kandavas novada Zantes pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes un EKO padomes sastāvs 2015./16.m.g.15.11.2015

Klase

Skolēns

Amats

Amata apraksts

9.

S.Petrova

Prezidents

Atbild par skolas skolēnu līdzpārvaldes lietām;

Sagatavo sanāksmes 1x mēnesī;

Pārstāv skolēnu intereses skolas, novada mērogā;

9.

A.Bērziņš

Viceprezidents

Sadarbojas ar prezidentu un pilda prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā;

Kopā ar prezidentu sagatavo sanāksmes, palīdz vadīt;

9.

L.Besere

Sekretārs un protokolists

Protokolē sanāksmes;

Kārto dokumentāciju;

Atbild par dalībnieku reģistrāciju sanāksmēs;

9.

5.

L.Besere

B.Dišlere

Kultorgs

Organizē kultūras pasākumus;

Iesaista pārējos;

6.

9.

J.Krūmiņš

A.Bērziņš

Sporta metodiķis

Organizē sporta pasākumus un iesaista skolēnus;

Apkopo rezultātus un informē skolēnus;

9.

7.

N.Zonbergs

A.Heidingers

N.Brīveris

Sabiedrisko attiecību speciālists

Reklamē skolēnu līdzpārvaldi;

Sadarbojas ar presi, mājas lapu;

Veido prezentācijas, piedalās prezentācijās;

8.

G.Pole

M.Ērglis

Fotogrāfi

Fotogrāfē pasākumus;

Nodrošina fotogrāfiju pieejamību pārējiem;

Darbojas mājas lapas un ziņojumu slaidu veidošanā;

5.

6.

E.J.Kodols

E.Zagorskis

V.Demidova

EKO programmas līderi

Informē skolēnus par novitātēm EKO skolu programmā

Līdzpārvaldes koordinators E.Ose

EKO skolu programmas koordinators: Z.Puriņa

printēt
<>


Jaunākās galerijas